OM RIKO
RIKO står for Rådet for International Konfliktløsning, og er en uafhængig udenrigspolitisk tænketank, der arbejder for en nuanceret debat om dansk udenrigspolitik og for at fremme langsigtede, ikke-militære løsninger på internationale konflikter.

RIKO udarbejder løsningsorienterede analyser af internationale konfliktsituationer og oplyser om mægling og fredsopbygning for at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for dansk udenrigspolitik. Vi ønsker at bidrage til reel demokratisk dialog og kritisk debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement og bidrag til løsning af internationale konflikter.

RIKO blev grundlagt i 2009, og organisationen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. RIKO er nu en demokratisk medlemsforening, som består af en bestyrelse, et råd, et sekretariat og diverse frivilliggrupper. Til daglig ledes organisationen af bestyrelsen, der er valgt på den årlige generalforsamling.

Til daglig holder RIKO til i Plumfondens hus på Christianshavn i København. Det fredede bindingsværkshus ejes af Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed, der stiller lokaler til rådighed for en række organisationer inden for fondens formål. RIKO har både sekretariat og mødelokaler i bygningen.

FORMÅL

RIKOs overordnede formål er at bidrage til en reel demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik og medvirke til, at der er et velinformeret og nuanceret beslutningsgrundlag bag udenrigspolitiske beslutninger.

Vi ønsker at fremme ikke-militære midler til at løse internationale konflikter, herunder væbnede konflikter såsom borgerkrige. Derfor arbejder vi for at fremme dialog om nytænkning, alternativer og langsigtede strategier i dansk udenrigspolitik og forsøger at engagere og påvirke beslutningstagere såsom politikere, NGO’er, eksperter og embedsfolk inden for konfliktløsning, udenrigspolitik og udviklingsbistand.

En vigtig del af vores arbejde, er at oplyse offentligheden om alternativerne til militære indsatser. Vi tilstræber således at nuancere og forbedre den danske mediedækning af udenrigs- og udviklingspolitiske emner ved at gøre andre synspunkter og nyhedskilder tilgængelige. Dette kommer af et konfliktløsningsperspektiv, der tilsiger, at for at finde de mest holdbare og bæredygtige løsninger på konflikter, er det nødvendigt at kende til alle væsentlige parters synspunkter både under interessekonflikter og væbnede konflikter.

Derudover fungerer RIKO som bindeled mellem civilsamfundsorganisationer i konfliktberørte områder og den danske udenrigspolitik igennem vores medlemskab af det globale netværk Civil Society Platform for Peacebuilding and Statebuilding (CSPPS).

RIKO'S VISION

RIKOs vision er at se en styrkelse af den danske udenrigspolitiske tradition for at optræde som mægler mellem parterne i internationale konflikter og anvende flere ikke-militære virkemidler. Visionen indbefatter, at Danmark i fremtiden i højere grad vil løse internationale problemer og konflikter i overensstemmelse med FN’s principper og folkeretten.

Kort fortalt:
En verden hvor vi forebygger og løser konflikter og understøtter bæredygtige fredsprocesser.

BAGGRUND

Dansk udenrigspolitik er siden Den Kolde Krigs afslutning blevet mere militariseret, især demonstreret ved Danmarks deltagelse i krigene i Irak og i Afghanistan. Når internationale kriser opstår, såsom krigen i Syrien, skal der også handles hurtigt.

Spørgsmålet om handling bliver imidlertid i den udenrigspolitiske debat ofte snævret ind til et spørgsmål om militære midler. Dvs. et spørgsmål om, at enten skal Danmark engagere sig militært eksempelvis via bombefly og kampsoldater, eller også må vi passivt se til uden at gøre noget. Men der er langt flere muligheder for at håndtere og adressere voldelige konflikter.

Vi ønsker at genetablere den danske udenrigspolitiske tradition for først og fremmest at optræde som mægler mellem parterne i internationale konflikter og prioritere ikke-militære virkemidler højst. Det er på denne baggrund, RIKO blev grundlagt i 2009.

AKTIVITETER

Vi har en bred vifte af aktiviteter, fra rapporter og kommentarer i aviser, til offentlige og interne møder, samt paneldebatter, som udfordrer og bidrager til demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik. Nogle af aktiviteterne har til formål at oplyse, mens andre bringer forskellige beslutningstagere i samme rum, så viden, erfaring og ideer kan deles.

Nogle af vores mest centrale aktiviteter er udvikling af ekspertbaserede analyser, præsentation af konkrete anbefalinger til politikerne og afholdelse af konferencer og seminarer. Eksempler på vores aktiviteter er:

 •  Konferencer på Christiansborg om hhv. Bæredygtig sikkerhed og konfliktforebyggelse
 •  Deltagelse i Folkemødet på Bornholm
 •  Rapport om afspænding i Østersøregionen og forholdet mellem Rusland og Vesten
 •  Anbefalinger til en bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik
RÅDET
RIKOs Råd er et selvsupplerende fagligt panel, hvis medlemmer tilsammen dækker en bred vifte af ekspertise inden for international politik og konfliktløsning.

Rådet er således et ekspertpanel bestående af både forskere og praktikere inden for forskellige discipliner, der alle har relation til internationale konflikter.

Fredsforsker Isabel Bramsen er forperson i Rådet.

RÅDETS TRE FORMÅL

1.  
At være et forum, hvor udenrigspolitiske spørgsmål kan tages op til debat.

2.  
Gennem vidensdeling at stille relevante faglig ekspertise til rådighed for RIKO som tænketank.

3.  
At være et organ, der både i nationale og internationale fora påvirker politiske processer og beslutninger angående dansk og/eller international indsats i voldelige konflikter. Det kan være i form af ideer, praksis og politik baseret på principper inden for ikke-militær international konfliktløsning.


SE VORES RÅDSMEDLEMMER HER:
Ahlam Chemlali
PhD fellow hos Dansk institut for Internationale Studier (Diis)
Allan Mygind Vokstrup
Pensioneret udviklingsekspert. Aktiv fredsaktivist
Andreas Dybkjær-Andersson
Programansvarlig i Danmission
Anine Hagemann
PhD-studerende på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Anne Kristine Raunkiær-Jensen
Conflict Analysis and Conflict Sensitivity Adviser, Peaceful Change initiative
Annette Stubkjær Rimmer
Politisk rådgiver hos Amnesty International Denmark
Birgitte Rahbek
Mag.art. i Kultursociologi og med en PhD i pædagogik
Clemens Stubbe Østergaard
Senior Research Fellow ved Nordic Institute of Asian Studies
Finn Reske-Nielsen (kollektivt medlem)
Repræsentant for FN-forbundet
Isabel Bramsen
Lektor på Lund University ved Peace and Conflict studies og medlem af Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC) på Københavns Universitet. (Forperson for RIKO rådet).
Jens Jørgen Nielsen
Ekstern lektor, Niels Brock
Julie Wetterslev
PhD researcher ved European University Institute
Jørn Boye Nielsen
Fhv. højskolelærer ved Den Internationale Højskole, Helsingør. (Næstforperson for RIKO rådet).
Katarina Ammitzbøll
Tidligere MF , Konservative Folkeparti
Kofi Dakinah
Fredsopbygningsanalytiker
Kristian Borch
Independent researcher v. Borch-et-alia og ekstern professor ved Aalborg Universitet.
Kristian Dalsgård Svendsen
Digital Ambassadør og Development Advisor i GIZ Sudan
Lisbeth Pilegaard
Direktør, Institut for Partier og Demokrati (DIPD)
Mathilde Kaalund
Ph.d fellow hos Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)
Merete Koefoed-Johnsen
Sprogkonsulent hos UCplus, foredragsholder på Folkeuniversitetet og rejseleder i mellemøsten
Mie Marcussen
Selvstændig konfliktmægler
Misha Zand
Konsulent og analytiker
Niels Hahn
Forsker og Rådgiver
Palle Bendtsen (kollektivt medlem)
Repræsentant for Center for Konfliktløsning
Poul Villaume
Dr.phil., professor i samtidshistorie ved Københavns Universitet
Rasmus Nørlem Sørensen
Sekretariatsleder og chefanalytiker, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO)
Sara Dybris McQuaid
Associate Professor, School of Communication and Culture - Engelsk, ved Aarhus Universitet
Solveig Svendsen
Project Officer in Oxfam IBIS - Inclusive Peacebuilding
Sophie Rasmussen
Daglig leder hos Århus Kommune
Søren Riishøj
Lektor emeritus, Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet
Thorkild Høyer
Forsvarsadvokat, med betydelig erfaring i både dansk og international strafferet
Tue Magnussen
Konsulent i Anti Tortur Støttefonden
Sekretariatet
RIKOs sekretariat holder til i Plumfondens hus på Christianshavn, hvor det til dagligt varetager driften af tænketanken.

Sekretariatet assisterer bl.a. Bestyrelsen og Rådet samt agerer bindeled mellem Rådet, Bestyrelsen, frivilliggrupper og vores samarbejdspartnere.


SEKRETARIATET I RIKO:
Kathrine Heuser
Projekt Koordinator og daglig leder af sekretariatet
Bestyrelsen
Det daglige arbejde i RIKO varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen vælges årligt på RIKOs generalforsamling i henhold til RIKO’s vedtægter.


BESTYRELSEN:

Kristian Dalsgård Svendsen
Medlem af bestyrelsen
Jørn Boye Nielsen
Medlem af bestyrelsen
Henrik Grunnet
Medlem af bestyrelsen
Niels Hahn
Medlem af bestyrelsen
Peter Fromberg
Medlem af bestyrelsen